โรคหัวใจ
โรคทางพันธุกรรมในสุนัข

 

  ภาวะหัวใจโตจากยีน PDK4
(code : CN14)
Dilated Cardiomyopathy (DCM_PDK4)

 • ยีน : PDK4

  ภาวะหัวใจโตอันเนื่องมาจากยีนกลายพันธุ์ มีผลทำให้สุนัขมีความผิดปกติของโครงสร้างและการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้หัวใจโตและทำงานได้ไม่สมบูรณ์
  สุนัขโรคหัวใจจะมีอาการเหนื่อยง่าย หอบหายใจ ไอ เป็นลม เป็นต้น ซึ่งความผิดปกตินี้ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต

  พบได้ในพันธุ์ Doberman Pinscher

 

  ภาวะหัวใจโตจากยีน Titin
(code : CN15)
Dilated Cardiomyopathy (DCM_Titin)

 • ยีน : titin

  ภาวะหัวใจโตอันเนื่องมาจากยีนกลายพันธุ์ มีผลทำให้สุนัขมีความผิดปกติของโครงสร้างและการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้หัวใจโตและทำงานได้ไม่สมบูรณ์
  สุนัขโรคหัวใจจะมีอาการเหนื่อยง่าย หอบหายใจ ไอ เป็นลม เป็นต้น ซึ่งความผิดปกตินี้ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต

  พบได้ในพันธุ์ Doberman Pinscher

 

  ภาวะหัวใจโตจากยีน RBM20
(code : CN16)
Dilated Cardiomyopathy (DCM_RBM20)

 • ยีน : RBM20

  ภาวะหัวใจโตอันเนื่องมาจากยีนกลายพันธุ์ มีผลทำให้สุนัขมีความผิดปกติของโครงสร้างและการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้หัวใจโตและทำงานได้ไม่สมบูรณ์
  สุนัขโรคหัวใจจะมีอาการเหนื่อยง่าย หอบหายใจ ไอ เป็นลม เป็นต้น ซึ่งความผิดปกตินี้ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต

  พบได้ในพันธุ์ Schnauzer

 

  โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างขวาผิดปกติ
(code : CN17)
Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy (ARVC_St)

 • ยีน : STRN

  เป็นโรคที่โครงสร้างของหัวใจห้องล่างขวาบางส่วนถูกทดแทนด้วยพังผืดและไขมัน ทำให้เกิดการเต้นของหัวใจไม่สบูรณ์ ไม่เป็นจังหวะ สูบฉีดเลือดไม่เพียงพอ
  ในระยะแรกสุนัขอาจแสดงอาการไอ หอบหายใจ หรือเหนื่อยง่ายได้ก่อน ต่อมามีอาการเป็นลม หรือเสียชีวิตได้อย่างเฉียบพลันจากภาวะหัวใจล้มเหลว

  พบได้ในพันธุ์ Boxer

 

  โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างขวาผิดปกติ
(code : CN18)
Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy (ARVC_QIL1)

 • ยีน : QIL1

  เป็นโรคที่โครงสร้างของหัวใจห้องล่างขวาบางส่วนถูกทดแทนด้วยพังผืดและไขมัน ทำให้เกิดการเต้นของหัวใจไม่สบูรณ์ ไม่เป็นจังหวะ สูบฉีดเลือดไม่เพียงพอ
  ในระยะแรกสุนัขอาจแสดงอาการไอ หอบหายใจ หรือเหนื่อยง่ายได้ก่อน ต่อมามีอาการเป็นลม หรือเสียชีวิตได้อย่างเฉียบพลันจากภาวะหัวใจล้มเหลว

  พบได้ในพันธุ์ Rhodesian Ridgeback

 


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy